Rekrutacja do XLIII (43) Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie 2021/2022

1. Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2021/22

Terminy rekrutacji

Te-2021 29.01.2019

2. Skrzynka pocztowa do obsługi korespondencji rekrutacyjnej

Skrzynka pocztowa do obsługi korespondencji rekrutacyjnej na rok szkolny 2021/22 zostanie uruchomiona, jeśli MEiN wyda rozporządzenie analogiczne do ubiegłorocznego (cyt.: W związku z możliwością składania w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do szkół ponadpodstawowych wniosków o przyjęcie do szkoły i innych wymaganych dokumentów za pomocą środków komunikacji elektronicznej (podstawa prawna:  § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19, Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn.zm.) …)

Na nowo utworzony adres poczty elektronicznej kandydaci i ich rodzice będą mogli przesłać:

 1. skany lub czytelne fotografie wniosków o przyjęcie do szkoły zapisanych w systemie rekrutacyjnym Omikron – kopia wniosku, opatrzona odręcznymi podpisami rodziców lub prawnych opiekunów kandydata, przekazana do szkoły pierwszego wyboru w formie elektronicznej lub papierowej jest podstawą do potwierdzenia wniosku w systemie rekrutacyjnym przez szkolną komisję rekrutacyjną;
 2. skany lub czytelne fotografie wymaganych załączników do wniosku o przyjęcie do szkoły, w tym świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 3. Utworzone konto pocztowe do rekrutacji:

Strona do logowania na konto pocztowe:

https://www.ovh.pl/mail/

Adres e-mail: 

rekrutacja@lo43krakow.pl

3. Planowane oddziały na rok 2021/2022

   klasa

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym

Języki obce

Przedmioty punktowane w rekrutacji

   Ia

 • Matematyka
 • Informatyka
 • Język angielski
 • Język angielski
 • Drugi język do wyboru:
  • niemiecki,
  • hiszpański
  • lub włoski
 • Język polski
 • Matematyka
 • Informatyka
 • Język angielski

   Ib

 • Biologia
 • Chemia
 • Język angielski
 • Język angielski
 • Drugi język do wyboru:
  • niemiecki,
  • hiszpański
  • lub włoski
 • Język polski
 • Matematyka
 • Biologia
 • Chemia

   Ic

 • Język polski
 • Biologia
 • Język angielski
 • Język angielski
 • Drugi język do wyboru:
  • niemiecki,
  • hiszpański
  • lub włoski
 • Język polski
 • Matematyka
 • Biologia
 • Język angielski

   Id

 • Język hiszpański
 • Geografia
 • Język angielski
 • Język angielski
 • Język hiszpański
 • Język polski
 • Matematyka
 • Geografia
 • Język angielski

4. Procedura postępowania dla kandydata

Procedura postępowania dla kandydata, który wybiera nasze liceum jako szkołę pierwszego wyboru

 1. Kandydat loguje się na stronie internetowej:
  https://krakow.e-omikron.pl, wypełnia wniosek, drukuje go, podpisuje.
 2. Podpisany wniosek składa w sekretariacie XLIII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie przy ul. Limanowskiego 60-62 w godzinach wskazanych w osobnym komunikacie na stronie głównej XLIII LO.
 3. Szkolna Komisja Rekrutacyjna zatwierdza wniosek kandydata w systemie elektronicznym.
 4. Zarejestrowany kandydat składa wyłącznie w XLIII LO kopie świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego/ egzaminu 8-klasisty.
 5. Szkolna Komisja Rekrutacyjna sprawdza i potwierdza wprowadzone dane w przypadku kandydata, który uczęszcza do szkoły objętej systemem elektronicznej rekrutacji lub wprowadza dane z kopii świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego/ egzaminu 8-klasisty do systemu elektronicznej rekrutacji w przypadku pozostałych kandydatów.
 6. Kandydat sprawdza poprawność danych i w przypadku błędu zgłasza go Przewodniczącemu Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej w XLIII LO.
 7. Po ogłoszeniu wyników postępowania kwalifikacyjnego list kandydatów zakwalifikowanych w wyznaczonym terminie kandydat potwierdza wolę nauki, poprzez złożenie w naszej szkole oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu 8-klasisty oraz innych wymaganych dokumentów.

5. Wymagane dokumenty

Dokumenty należy składać w koszulkach biurowych w sekretariacie szkoły w godzinach wskazanych w osobnym komunikacie na stronie głównej XLIII LO.

5.1. Wymagane dokumenty od kandydatów, którzy wybrali XLIII LO jako szkołę pierwszego wyboru:

 • wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej – wypełniony i podpisany przez kandydata oraz jego rodzica/opiekuna prawnego (na stronie https://www.e-omikron.pl, po zalogowaniu lub założeniu nowego konta, będzie można wypełnić i wydrukować wniosek),
 • dokumenty potwierdzające: poświadczone kopie (lub ksero + oryginał do wglądu) zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty etapu ponadwojewódzkiego/wojewódzkiego, konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty, które dają uprawnienia do przyjęcia do szkoły,
 • dokumenty potwierdzające: wielodzietność rodziny kandydata; samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; niepełnosprawność kandydata, jego rodzica rodziców lub rodzeństwa; dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą (patrz: zasady naboru i pliki do pobrania na stronie: e-omikron.pl).

5.2 Wymagane dokumenty dla absolwentów spoza systemu, dla których XLIII LO jest szkołą pierwszego wyboru:

 • poświadczona przez dyrektora kopia świadectwa ukończenia gimnazjum/ szkoły podstawowej,
 • poświadczona przez dyrektora kopia zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego,
 • poświadczone kopie (lub ksero i oryginał do wglądu) zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty etapu ponadwojewódzkiego/wojewódzkiego konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty,
 • w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

5.3 Wymagane dokumenty do potwierdzenia woli nauki w XLIII LO dla kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych:

 • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej,
 • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty,
 • dwie fotografie (na odwrocie podpisane ołówkiem imieniem i nazwiskiem),
 • kserokopia skróconego aktu urodzenia ucznia,
 • karta zdrowia ucznia z macierzystego gimnazjum lub szkoły podstawowej,
 • Kwestionariusz kandydata do XLIII LO w Krakowie 2021 Pobierz tutaj

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony:

www.lo43krakow.pl

oraz dodania jej do Ulubionych/Zakładek skrótem Ctrl+D.

Zobacz informacje: O Liceum oraz Kontakt.Promowanie liceum na FB