Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

1.09.2021
godz.900
Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

I okres 1.09.2021 – 30.01.2022 (1.09.2021 – 16.12.2021 dla klas IIIefgh)

II okres 31.01.2022 – 24.06.2022 (17.12.21 – 29.04.22 dla klas IIIefhg)

do 5.09.2021 Wypełnienie danych w e-dzienniku przez wychowawców, zapoznanie się przez nauczycieli z opiniami PPP, złożenie planów pracy zespołów przedmiotowych i planów pracy wychowawczej. Przesłanie wymagań edukacyjnych do umieszczenia na stronie internetowej szkoły.
09.09.2021
godz.1800
Zebranie organizacyjno-informacyjne z rodzicami,
Ustalenie składu Rady Rodziców
do 3.10.2021

 

od 4.10.2021

Dokonanie diagnozy klas pierwszych przez wychowawców,

 

Rozpoczęcie konsultacji

14.10.2021 Święto KEN. Ślubowanie uczniów klas pierwszych, Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
11.11.2021 Narodowe Święto Niepodległości – dzień wolny od zajęć
18.11. 2021
godz.1800
Zebranie z rodzicami – informacja o postępach i frekwencji uczniów oraz o proponowanych ocenach z przedmiotów i zachowania, a także o przewidywanych ocenach niedostatecznych
16.12.2021

Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej – klasyfikacja śródroczna klas programowo najwyższych (IIIefgh)

I okres 1.09.2021 – 16.12.2021 dla klas IIIefgh

II okres 17.12.21 – 29.04.22 dla klas IIIefhg

23.12.2021 – 31.12.2021 Przerwa świąteczna – Boże Narodzenie i Nowy Rok
6.01.2022 Święto Trzech Króli – dzień wolny od zajęć
12.01.2022

Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej – klasyfikacja śródroczna klas I-II

II okres  31.01.2022 – 24.06.2022 (17.12.2021 – 29.04.2022 dla klas IIIefgh)

13.01.2022
godz.1800
Zebranie z rodzicami klas I, II oraz IIIabcd – informacja o ocenach na I półrocze
17.01 – 30.01.2022 Ferie zimowe
 31.03.2022
godz.1800
 Zebranie z rodzicami – informacja o postępach i frekwencji uczniów
14.04 – 19.04.2022 Wiosenna przerwa świąteczna
25.04.2022 Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej– klasyfikacja roczna dla klas IIIefgh
29.04.2022 Zakończenie zajęć dydaktycznych w klasach programowo najwyższych (IIIefgh)
3.05.2022 Święto Konstytucji – dzień wolny od zajęć
4.05 – 23.05.2022 Egzaminy maturalne (od 4.05 do 6.05.2022 dla uczniów klas I, II i IIIabcd są to dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)
16.06.2022 Boże Ciało – dzień wolny od zajęć
do 7.06.2022

 

7.06.2022

Wystawienie przez wszystkich uczących przewidywanych ocen rocznych z przedmiotów i zachowania

 

Poinformowanie przez wychowawców w formie pisemnej rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych

do 10.06.2022

Składanie przez rodziców zastrzeżeń do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Składanie wniosków do dyrektora o przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych w przypadku nieklasyfikowania z powodu usprawiedliwionych nieobecności

13.06 – 15.06.2022 Przeprowadzanie ewentualnych egzaminów klasyfikacyjnych i sprawdzających
21.06.2022 Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej – klasyfikacja roczna
24.06.2022 Zakończenie roku szkolnego i rozdanie świadectw dla klas I-II oraz IIIIabcd

15.10.2021
12.11.2021
  2.05.2022
4-6.06.2022
17.06.2022

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022 ustalone przed dyrektora, a opiniowane przez RR i SU

Podstawa prawna: