Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

03.09.2018
godz.900
Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

I semestr  03.09.2018 – 11.01.2019

do 10.09.2018 Wypełnienie danych w e-dzienniku przez wychowawców, zapoznanie się przez nauczycieli z opiniami PPP, złożenie planów pracy zespołów przedmiotowych i planów pracy wychowawczej
13.09.2018
godz.1800
Zebranie organizacyjno-informacyjne z rodzicami.
Ustalenie składu Rady Rodziców
do 01.10.2018

od 01.10.2018

Dokonanie diagnozy klas pierwszych przez wychowawców

Rozpoczęcie konsultacji, fakultetów i tutoriali

12.10.2018 Święto KEN. Ślubowanie uczniów klas pierwszych
06.12. 2018
godz.1800
Zebranie z rodzicami – informacja o postępach i frekwencji uczniów oraz o proponowanych ocenach z przedmiotów i zachowania, a także o przewidywanych ocenach niedostatecznych
grudzień 2018 Egzaminy próbne dla uczniów klas trzecich
21.12.2018 Jasełka i spotkania opłatkowe
23-31.12.2018

01.01.2019

Przerwa świąteczna – Boże Narodzenie i Nowy Rok
08.01.2019 Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej – klasyfikacja śródroczna
10.01.2019
godz.1800
Zebranie z rodzicami – informacja o ocenach na I półrocze
14.01-27.01. 2019

 

Ferie zimowe

II semestr 28.01 – 21.06.2019

 04.04.2019
godz.1800
 Zebranie z rodzicami – informacja o postępach i frekwencji uczniów
18.04 – 23.04.2019 Wiosenna przerwa świąteczna
10-12.04.2019 Egzamin gimnazjalny (dla klas I i II są to dni wolne od nauki)
do 03.06.2019

do 04.06.2019

Wystawienie przez wszystkich uczących przewidywanych ocen rocznych z przedmiotów i zachowania

Poinformowanie  przez wychowawców w formie pisemnej rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych. Wystawienie przewidywanych ocen rocznych z przedmiotów i zachowania

do 10.06.2019

Składanie przez rodziców zastrzeżeń do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Składanie wniosków do dyrektora o przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych w przypadku nieklasyfikowania z powodu usprawiedliwionych nieobecności

10-14.06.2019 Przeprowadzanie ewentualnych egzaminów klasyfikacyjnych i sprawdzających
17.06.2019 Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej– klasyfikacja roczna
21.06.2019 Zakończenie roku szkolnego i rozdanie świadectw
2.11.2018

10-12.04.2019

02.05.2019

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019

 

 

Podstawa prawna :