Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

1.09.2022
godz.900
Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

I okres 1.09.2022 – 29.01.2023 (1.09.2022 – 15.12.2022 dla klas IV)

II okres 31.01.2023 – 23.06.2023 (16.12.22 – 28.04.23 dla klas IV)

do 5.09.2022 Wypełnienie danych w e-dzienniku przez wychowawców, zapoznanie się przez nauczycieli z opiniami PPP, złożenie planów pracy zespołów przedmiotowych i planów pracy wychowawczej. Przesłanie wymagań edukacyjnych do umieszczenia na stronie internetowej szkoły.
08.09.2022
godz.1800
Zebranie organizacyjno-informacyjne z rodzicami,
Ustalenie składu Rady Rodziców
do 3.10.2022

 

od 3.10.2022

Dokonanie diagnozy klas pierwszych przez wychowawców,

 

Rozpoczęcie konsultacji

14.10.2022 Święto KEN. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
11.11.2022 Narodowe Święto Niepodległości – dzień wolny od zajęć
17.11. 2022
godz.1800
Zebranie z rodzicami – informacja o postępach i frekwencji uczniów oraz o proponowanych ocenach z przedmiotów i zachowania, a także o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi
15.12.2022

Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej – klasyfikacja śródroczna klas programowo najwyższych (IV). Zebranie z rodzicami o godzinie 1800

I okres 1.09.2022 – 15.12.2022 dla klas IV

II okres 16.12.2022 – 28.04.2023 dla klas IV

23.12.2022 – 01.01.2023 Przerwa świąteczna – Boże Narodzenie i Nowy Rok
6.01.2023 Święto Trzech Króli – dzień wolny od zajęć
27.01.2023

Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej – klasyfikacja śródroczna klas I-III.

Zebranie z rodzicami o godzinie 1800

30.01 – 12.02.2023 Ferie zimowe (II półrocze 30.01.2023 – 23.06.2023 dla klas I – III)
23.03.2023
godz.1800
 Zebranie z rodzicami – informacja o postępach i frekwencji uczniów
06.04 – 11.04.2023 Wiosenna przerwa świąteczna
24.04.2023 Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej– klasyfikacja roczna dla klas IV
28.04.2023 Zakończenie zajęć dydaktycznych w klasach programowo najwyższych (IV)
1-3.05.2023 Święto Konstytucji (majówka) – dni wolne od zajęć
4.05 – 23.05.2023

Egzaminy maturalne (od 4.05 do 23.05.2023, ustne 10-23.05.2023

Dla uczniów klas I-III dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych to 4-8.05.2023.

08.06.2023 Boże Ciało – dzień wolny od zajęć
do 6.06.2023

 

od 13.06.2023

Wystawienie przez wszystkich uczących przewidywanych ocen rocznych z przedmiotów i zachowania. Poinformowanie przez wychowawców w formie pisemnej rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych

Oceny niedostateczne

13-15.06.2023

Składanie przez rodziców pisemnych zastrzeżeń do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Składanie wniosków do dyrektora o przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych w przypadku nieklasyfikowania z powodu usprawiedliwionych nieobecności

15.06 – 19.06.2023 Przeprowadzanie ewentualnych egzaminów klasyfikacyjnych i sprawdzających
20.06.2023 Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej – klasyfikacja roczna
23.06.2023 Zakończenie roku szkolnego i rozdanie świadectw dla klas I-III

31.10.2022
02.05.2023
04.05.2023
08.05.2023
09.06.2023

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023 ustalone przed dyrektora, a opiniowane przez RR i SU

Podstawa prawna: