Kalendarz roku szkolnego

Poniższy kalendarz jeszcze nie jest aktualny.

Kalendarz na rok 2020/2021 zostanie opublikowany wkrótce.

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

2.09.2019
godz.900
Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

I semestr  2.09.2019 – 20.01.2020

do 9.09.2019 Wypełnienie danych w e-dzienniku przez wychowawców, zapoznanie się przez nauczycieli z opiniami PPP, złożenie planów pracy zespołów przedmiotowych i planów pracy wychowawczej. Przesłanie wymagań edukacyjnych do umieszczenia na stronie internetowej szkoły.
12.09.2019
godz.1800
Zebranie organizacyjno-informacyjne z rodzicami.
Ustalenie składu Rady Rodziców
do 30.09.2019

od 30.09.2019

Dokonanie diagnozy klas pierwszych przez wychowawców

Rozpoczęcie konsultacji, fakultetów i tutoriali

14.10.2019 Święto KEN. Ślubowanie uczniów klas pierwszych
12.12. 2019
godz.1800
Zebranie z rodzicami – informacja o postępach i frekwencji uczniów oraz o proponowanych ocenach z przedmiotów i zachowania, a także o przewidywanych ocenach niedostatecznych
19.12.2019 Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej – klasyfikacja śródroczna klas programowo najwyższych (III)
23-31.12.2019

1.01.2020

Przerwa świąteczna – Boże Narodzenie i Nowy Rok
20.01.2020 Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej – klasyfikacja śródroczna
23.01.2020
godz.1800
Zebranie z rodzicami – informacja o ocenach na I półrocze
27.01-9.02. 2020 Ferie zimowe

II semestr 21.01 – 26.06.2020

 26.03.2020
godz.1800
 Zebranie z rodzicami – informacja o postępach i frekwencji uczniów
9.04 – 14.04.2020 Wiosenna przerwa świąteczna
21.04.2020 Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej– klasyfikacja roczna dla klas III
24.04.2020 Zakończenie zajęć dydaktycznych w klasach programowo najwyższych (III)
4-22.05.2020 Egzaminy maturalne (od 4.05 do 8.05.2020 dla uczniów klas I i II są to dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)
do 8.06.2020

8.06.2020

Wystawienie przez wszystkich uczących przewidywanych ocen rocznych z przedmiotów i zachowania

Poinformowanie  przez wychowawców w formie pisemnej rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych.

do 15.06.2020

Składanie przez rodziców zastrzeżeń do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Składanie wniosków do dyrektora o przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych w przypadku nieklasyfikowania z powodu usprawiedliwionych nieobecności

17-19.06.2020 Przeprowadzanie ewentualnych egzaminów klasyfikacyjnych i sprawdzających
22.06.2020 Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej– klasyfikacja roczna
26.06.2020 Zakończenie roku szkolnego i rozdanie świadectw
2-3.01.2020

4-6.05.2020

12.05.2020

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 (opiniowane przez RR i SU)

Podstawa prawna :