Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Podstawa prawna:

04.09.2023

godz.900

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

I półrocze  04.09.2023 – 19.12.2023          (dla wszystkich klas)

II półrocze  20.12.2023 – 21.06.2024         (20.12.2023 – 26.04.24 dla klas IV)

do 11.09.2023

Wypełnienie danych w e-dzienniku przez wychowawców. Zapoznanie się przez nauczycieli z opiniami PPP, złożenie planów pracy zespołów przedmiotowych i planów pracy wychowawczej. Przesłanie wymagań edukacyjnych do umieszczenia na stronie internetowej szkoły.

12.09. 2023

godz.1800

Zebrania organizacyjno – informacyjne z rodzicami.

Ustalenie składu Rady Rodziców.

do 18.09.2023

Dokonanie diagnozy wstępnej  klas I-szych przez wychowawców.

od 02.10.2023

Rozpoczęcie konsultacji.

14.10.2023

Święto KEN. /sobota/

01.11.2023

Wszystkich świętych – dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

07.11.2023

godz.1800

Zebranie z rodzicami – informacja o postępach i frekwencji uczniów

11.11.2023

Narodowe Święto Niepodległości. /sobota/

19.12.2023

Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej – klasyfikacja śródroczna wszystkich klas. Zebranie z rodzicami o godz.18.00

I półrocze  04.09.2023 – 19.12.2023          (dla wszystkich klas)

II półrocze  20.12.2023 – 21.06.2024         (20.12.2023 – 26.04.24 dla klas IV)

23.12.2023-01.01.2024

Przerwa świąteczna – Boże Narodzenie i Nowy Rok

06.01.2024

Święto Trzech Króli./sobota/

12.02.-25.02.2024

Ferie zimowe

19.03.2024

godz.1800

Zebranie z rodzicami – informacja o postępach i frekwencji uczniów.

   

28.03.-02.04.2024

Wiosenna przerwa świąteczna

23.04.2024

Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej– klasyfikacja roczna dla klas IV.

(oceny przewidywane do 09.04.24, ostateczne do 16.04.24)

26.04.2024

Zakończenie zajęć dydaktycznych w klasach programowo najwyższych

/ IV/

01-05.05.2024

Święto Konstytucji ( majówka)– dni wolne od zajęć.

07.05-23.05.2024

Egzaminy maturalne. Dla uczniów klas I-III –dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych/ od 07.05. do 09.05.2024 oraz 13.05.24/

30.05.- 02.06.2024

Boże Ciało – dni wolne od zajęć.

   

do 04.06.2024

Wystawienie przez wszystkich uczących przewidywanych ocen rocznych z przedmiotów i zachowania.Poinformowanie przez wychowawców w formie pisemnej rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych.

do 11.06.2024

Oceny ostateczne.

12 – 13.06.2024

Składanie przez rodziców pisemnych zastrzeżeńdo dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Składanie wniosków do dyrektora o przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych w przypadku nieklasyfikowania z powodu usprawiedliwionych nieobecności.

14 – 17.06.2024

Przeprowadzanie ewentualnych egzaminów klasyfikacyjnych i sprawdzających.

18.06.2024

Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej– klasyfikacja roczna.

21.06.2024

Zakończenie roku szkolnego i rozdanie świadectw dla klas I-III

13.10.2023

02.05.2024

07.05.- 09.05.2024

13.05.2024

31.05.2024

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych roku szkolnym 2023-2024, ustalone przez dyrektora, a opiniowane przez RR i SU.