Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

1.09.2020
godz.900
Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

I półrocze 1.09.2020 – 24.01.2021

do 7.09.2020 Wypełnienie danych w e-dzienniku przez wychowawców, zapoznanie się przez nauczycieli z opiniami PPP, złożenie planów pracy zespołów przedmiotowych i planów pracy wychowawczej. Przesłanie wymagań edukacyjnych do umieszczenia na stronie internetowej szkoły
17.09.2020
godz.1800
Zebranie organizacyjno-informacyjne z rodzicami,
Ustalenie składu Rady Rodziców
do 30.09.2020

od 5.10.2020

Dokonanie diagnozy klas pierwszych przez wychowawców,

Rozpoczęcie konsultacji i fakultetów

14.10.2020 Święto KEN. Ślubowanie uczniów klas pierwszych, Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
11.11.2020 Narodowe Święto Niepodległości – dzień wolny od zajęć
19.11. 2020
godz.1800
Zebranie z rodzicami – informacja o postępach i frekwencji uczniów oraz o proponowanych ocenach z przedmiotów i zachowania, a także o przewidywanych ocenach niedostatecznych
17.12.2020 Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej – klasyfikacja śródroczna klas programowo najwyższych (III)
23.12.2020 – 3.01.2021 Przerwa świąteczna – Boże Narodzenie i Nowy Rok
6.01.2021 Święto Trzech Króli – dzień wolny od zajęć
25.01.2021

Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej – klasyfikacja śródroczna klas I-II

II półrocze 25.01- 25.06.2021

28.01.2021
godz.1800
Zebranie z rodzicami klas I-II – informacja o ocenach na I półrocze
15.02 – 28.02.2021 Ferie zimowe
 25.03.2021
godz.1800
 Zebranie z rodzicami – informacja o postępach i frekwencji uczniów
1.04 – 6.04.2021 Wiosenna przerwa świąteczna
26.04.2021 Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej– klasyfikacja roczna dla klas III
30.04.2021 Zakończenie zajęć dydaktycznych w klasach programowo najwyższych (III)
3.05.2021 Święto Konstytucji – dzień wolny od zajęć
4.05 – 20.05.2021 Egzaminy maturalne (od 4.05 do 6.05.2021 dla uczniów klas I i II są to dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)
3.06.2021 Boże Ciało – dzień wolny od zajęć
do 7.06.2021

7.06.2021

Wystawienie przez wszystkich uczących przewidywanych ocen rocznych z przedmiotów i zachowania

Poinformowanie  przez wychowawców w formie pisemnej rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych

do 11.06.2021

Składanie przez rodziców zastrzeżeń do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Składanie wniosków do dyrektora o przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych w przypadku nieklasyfikowania z powodu usprawiedliwionych nieobecności

14.06 – 18.06.2021 Przeprowadzanie ewentualnych egzaminów klasyfikacyjnych i sprawdzających
21.06.2021 Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej– klasyfikacja roczna
25.06.2021 Zakończenie roku szkolnego i rozdanie świadectw dla klas I-II

4-5.01.2021
4-6.05.2021
4.06.2021

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021 ustalone przed dyrektora a opiniowane przez RR i SU

Podstawa prawna :