Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności serwisu XLIII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Chrzanowskiej w Krakowie

Wstęp Deklaracji

XLIII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Chrzanowskiej w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego XLIII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Chrzanowskiej w Krakowie.

Data publikacji strony internetowej: 2017-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF są dostępne cyfrowo w całości,
  2. część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
    Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
  1. skrót klawiszowy,
  2. możliwość zmiany rozmiaru tekstu.

Oświadczenie sporządzono dnia : 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Małgorzata Ciuruś, adres poczty elektronicznej lo43krakow@gmail.com. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich .

W zakresie dostępności architektonicznej:

  1. zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy – tablice informacyjne, woźna,
  2. zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego – instrukcja dla woźnej,
  3. zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji,

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

  1. zapewnienie komunikacji ze sekretariatem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez woźną o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym na parterze budynku.