Wytyczne przeprowadzania w 2020 egzaminów

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 15 maja 2020 r. na temat Wytycznych dotyczących przeprowadzania w 2020 r. egzaminów zewnętrznych

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów zewnętrznych: (…) maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego.

(…)

Wśród wytycznych, których wdrożenie jest obligatoryjne, są przede wszystkim wszystkie wytyczne dotyczące zachowania społecznego dystansu oraz dezynfekcji, w tym:

  • obowiązek zakrywania przez zdających usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej
  • konieczność ustawienia ławek w sali egzaminacyjnej w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku
  • obowiązek dezynfekcji ławek i krzeseł w sali egzaminacyjnej przed i po każdym egzaminie oraz materiałów, sprzętów i narzędzi, z których korzysta więcej niż jeden zdający
  • konieczność korzystania przez każdego zdającego z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd.
  • wdrożenia wszelkich możliwych rozwiązań, które pozwolą uniknąć tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu – podane są przykładowe sposoby, dyrektor szkoły może wdrożyć inne, bardziej właściwe w konkretnym kontekście