Skrzynka rekrutacja@lo43krakow.pl do korespondencji rekrutacyjnej

Do obsługi korespondencji rekrutacyjnej korzystaj z adresu rekrutacja@lo43krakow.pl

W postępowaniu rekrutacyjnym do liceum na rok szkolny 2020/2021 możliwe jest składanie wniosków o przyjęcie do szkoły i innych wymaganych dokumentów mailem na adres rekrutacja@lo43krakow.pl

Kandydaci i ich rodzice będą mogli przesłać:

  1. skany lub czytelne fotografie wniosków o przyjęcie do szkoły zapisanych w systemie rekrutacyjnym Omikron
    • kopia wniosku, opatrzona odręcznymi podpisami rodziców lub prawnych opiekunów kandydata, przekazana do szkoły pierwszego wyboru w formie elektronicznej lub papierowej jest podstawą do potwierdzenia wniosku w systemie rekrutacyjnym przez szkolną komisję rekrutacyjną;
  1. skany lub czytelne fotografie wymaganych załączników do wniosku o przyjęcie do szkoły, w tym świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Konto pocztowe do rekrutacji:
rekrutacja@lo43krakow.pl

 

podstawa prawna: §11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19, Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn.zm.

 


Strona do logowania na konto pocztowe