Rekrutacja do XLIII LO w Krakowie w 2019

Przejdź na stronę aktualnej rekrutacji na rok szkolny 2020/2021
lo43krakow.pl/rekrutacja2020


Strona poniżej dotyczy rekrutacji zakończonej w 2019.

1. Dni Otwarte w 2019

Zapraszamy na Dzień Otwarty 

 • 9 maja 2019 12:00-15:00 oraz
 • 30 maja 2019 17:00-20:00.

Więcej informacji tutaj.

2. Harmonogram rekrutacji w 2019

Pierwszy termin: od 25 kwietnia do 10 czerwca 2019 – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Pozostałe terminy w zarządzeniach:

dla absolwentów
gimnazjów

dla absolwentów
szkół podstawowych

Pozostałe terminy podaje załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 10/19 Małopolskiego Kuratora Oświaty z 29.01.2019

Pozostałe terminy podaje załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 11/19 Małopolskiego Kuratora Oświaty z 29.01.2019

3. Planowane oddziały na rok 2019/2020

3.1 dla absolwentów gimnazjów

Klasa

Przedmioty rozszerzone

Języki obce

Przedmioty punktowane na świadectwie

IE

matematyka

informatyka

język angielski

I – język angielski

II – język do wyboru z :

 • język niemiecki
 • język hiszpański
 • język włoski
 • język polski
 • matematyka
 • informatyka
 • język angielski

IF

biologia

język polski

język angielski

I – język angielski

II – język do wyboru z :

 • język niemiecki
 • język hiszpański
 • język włoski
 • język polski
 • matematyka
 • biologia
 • język angielski

IG

matematyka

informatyka

geografia

I – język angielski

II – język do wyboru z :

 • język niemiecki
 • język hiszpański
 • język włoski
 • język polski
 • matematyka
 • informatyka
 • geografia

IH

język polski

historia

wiedza o społeczeństwie

I – język angielski

II – język do wyboru z :

 • język niemiecki
 • język hiszpański
 • język włoski
 • język polski
 • matematyka
 • język angielski
 • historia

3.2 dla absolwentów szkół podstawowych

Klasa

Przedmioty rozszerzone

Języki obce

Przedmioty punktowane na świadectwie

IA

matematyka

informatyka

język angielski

I – język angielski

II – język do wyboru z :

 • język niemiecki
 • język hiszpański
 • język włoski
 • język polski
 • matematyka
 • informatyka
 • język angielski

IB

biologia

chemia

język angielski

I – język angielski

II – język do wyboru z :

 • język niemiecki
 • język hiszpański
 • język włoski
 • język polski
 • matematyka
 • biologia
 • chemia

IC

język polski

historia

wiedza o społeczeństwie

I – język angielski

II – język do wyboru z :

 • język niemiecki
 • język hiszpański
 • język włoski
 • język polski
 • matematyka
 • język angielski
 • historia

ID

matematyka

informatyka

geografia

I – język angielski

II – język do wyboru z :

 • język niemiecki
 • język hiszpański
 • język włoski
 • język polski
 • matematyka
 • informatyka
 • geografia

4. Procedura postępowania dla kandydata

Procedura postępowania dla kandydata, który wybiera nasze liceum jako szkołę pierwszego wyboru

 1. Kandydat loguje się na stronie internetowej:
  https://krakow.e-omikron.pl, wypełnia wniosek, drukuje go, podpisuje.
 2. Podpisany wniosek składa w sekretariacie XLIII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie przy ul. Limanowskiego 60-62 w godz. 9.00 – 15.00.
 3. Szkolna Komisja Rekrutacyjna zatwierdza wniosek kandydata w systemie elektronicznym.
 4. Zarejestrowany kandydat składa wyłącznie w XLIII LO kopie świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego/ egzaminu 8-klasisty.
 5. Szkolna Komisja Rekrutacyjna sprawdza i potwierdza wprowadzone dane w przypadku kandydata, który uczęszcza do szkoły objętej systemem elektronicznej rekrutacji lub wprowadza dane z kopii świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego/ egzaminu 8-klasisty do systemu elektronicznej rekrutacji w przypadku pozostałych kandydatów.
 6. Kandydat sprawdza poprawność danych i w przypadku błędu zgłasza go Przewodniczącemu Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej w XLIII LO.
 7. Po ogłoszeniu wyników postępowania kwalifikacyjnego list kandydatów zakwalifikowanych w wyznaczonym terminie kandydat potwierdza wolę nauki, poprzez złożenie w naszej szkole oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu 8-klasisty oraz innych wymaganych dokumentów.

5. Atuty XLIII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie

 • jednozmianowość,
 • doskonałe połączenie komunikacyjne,
 • profesjonalna kadra pedagogiczna z uprawnieniami egzaminatorów OKE,
 • wszystkie klasy objęte patronatem: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Pedagogicznego, Uniwersytetu Rolniczego, Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców,
 • wymiana zagraniczna ze Szwecją oraz w ramach Erasmusa z Węgrami i Włochami,
 • zajęcia z filozofii i retoryki,
 • dla zainteresowanych: koło dziennikarskie, redagowanie gazetki „Strefa 43”, koło teatralne, zespół wokalno-muzyczny, wyjazdy snowboardowe, narciarskie, rowerowe i turystyczne, zajęcia fitness – zumba, szkoła mówców debat oksfordzkich
 • języki obce realizowane w grupach międzyoddziałowych (angielski, niemiecki, hiszpański, włoski),
 • dodatkowe wykłady i zajęcia laboratoryjne prowadzone na wyższych uczelniach,
 • wolontariat.

6. Wymagane dokumenty

Dokumenty należy składać w koszulkach biurowych w sekretariacie szkoły w godzinach od 9.00 – 15.00.

6.1. Wymagane dokumenty od kandydatów, którzy wybrali XLIII LO jako szkołę pierwszego wyboru:

 • wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej – wypełniony i podpisany przez kandydata oraz jego rodzica/opiekuna prawnego (na stronie https://www.e-omikron.pl, po zalogowaniu lub założeniu nowego konta, będzie można wypełnić i wydrukować wniosek),
 • dokumenty potwierdzające: poświadczone kopie (lub ksero + oryginał do wglądu) zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty etapu ponadwojewódzkiego/wojewódzkiego, konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty, które dają uprawnienia do przyjęcia do szkoły,
 • dokumenty potwierdzające: wielodzietność rodziny kandydata; samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; niepełnosprawność kandydata, jego rodzica rodziców lub rodzeństwa; dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą (patrz: zasady naboru i pliki do pobrania na stronie: e-omikron.pl).

6.2 Wymagane dokumenty dla absolwentów spoza systemu, dla których XLIII LO jest szkołą pierwszego wyboru:

 • poświadczona przez dyrektora kopia świadectwa ukończenia gimnazjum/ szkoły podstawowej,
 • poświadczona przez dyrektora kopia zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego,
 • poświadczone kopie (lub ksero i oryginał do wglądu) zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty etapu ponadwojewódzkiego/wojewódzkiego konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty,
 • w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

6.3 Wymagane dokumenty do potwierdzenia woli nauki w XLIII LO dla kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych:

 • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej,
 • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty,
 • dwie fotografie (na odwrocie podpisane ołówkiem imieniem i nazwiskiem),
 • kserokopia skróconego aktu urodzenia ucznia,
 • karta zdrowia ucznia z macierzystego gimnazjum lub szkoły podstawowej,
 • Kwestionariusz kandydata do XLIII LO w Krakowie 2019 (do pobrania z naszej strony).

7. Dodatkowe informacje

dla absolwentów
gimnazjów

dla absolwentów
szkół podstawowych

Rozporządzenie MEN z 14.03.2017 w sprawie postępowania rekrutacyjnego

Zarządzenie nr 13/19 Małopolskiego Kuratora Oświaty z 22.02.2019

Rozporządzenie MEN z 16.03.2017 w sprawie postępowania rekrutacyjnego

Zarządzenie nr 14/19 Małopolskiego Kuratora Oświaty z 22.02.2019

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony:

www.lo43krakow.pl

oraz dodania jej do Ulubionych/Zakładek skrótem Ctrl+D.

Zobacz informacje: O Liceum oraz Kontakt.


Profile klas I w 43 Liceum Ogólnokształcącym w KrakowieDodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *